Så fungerar månadsbokslut

Månadsbokslut är ett exempel på ett delårsbokslut och är en sammanställning över ett företags löpande bokföring. Bokslutet upprättas i de fall då en mer tät uppföljning av företagets ekonomi är nödvändig. Delårsbokslut görs vanligen varje halvår eller varje kvartal men ibland görs det varje månad och då kallas det alltså månadsbokslut.

Det finns inget krav på att upprätta bokslut varje månad – delårsbokslut ska däremot upprättas minst en gång per år om företaget har över 200 anställda och en balansräkning från föregående år på minst 1000 prisbasbelopp.

Att göra bokslut varje månad – Steg för steg

Månadsbokslutet är en sammanställning av företagets konton om vad som har skett under den senaste månaden. Det som mäts är ekonomiska transaktioner i form av s.k. debiteringar och krediteringar. Debiteringar är den typen av transaktioner där pengar tillförs ett konto med kreditering är motsatsen.

Vad ingår i månadsbokslut – checklista

Det som ingår är alltså en sammanställning av månadens debiteringar och krediteringar i den så kallade kontoplanen. Kontoplanen består av 8 kontoklasser;

1. Tillgångar – resurser som utgör hela förmögenheten (t ex egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden, fordringar

2. Eget kapital och skulder – finansiering

3. Intäkter

4-7. Kostnader

8. Finansiella intäkter och kostnader

Enkelt kan man sammanfatta det som att det finns tillgångar, eget kapital & skulder, intäkter och kostnader. Varje gång ett företag säljer eller köper något är det antingen en inkomst eller utgift. Varje månad periodiseras de (görs om) till intäkter och kostnader. Inkomsterna och utgifterna har också påverkan på företagets tillgångar och eget kapital & skulder.

Tillgångar måste alltid vara i balans med eget kapital & skulder eftersom bokföringen ska vara internt konsekvent (pengar kan inte uppstå eller försvinna utan förklaring)

Månadsbokslut exempel (att ha som mall)

Anta till exempel att ditt företag säljer datasystem. Vi bortser från övriga delen av verksamheten samt från skatt och moms i detta exempel.

  • Du säljer ett system för 5000 kr
  • Försäljningen av ett system resulterar i en inkomst på 5000 kr. Denna periodiseras vid månadsbokslutet till en intäkt på 5000 kr.
  • Vanligtvis har man en kostnad för att kunna sälja systemet; säg att det kostar 1000 kr för försäljningstimmar, teknisk utveckling osv per system. Då är utgiften 1000 kr som till månadsbokslutet periodiseras som en kostnad på 1000 kr.

Nu har vi alltså ”fått in” 5000 kr (debitering av tillgångar) och 1000 kr har krediterats från tillgångarna. Det betyder att tillgångarna har ökat med 4000 kr totalt sett. Skillnaden mellan intäkter och kostnader (5000 kr-1000 kr) är också 4000 kr; vi har alltså gjort en vinst. Denna vinst på 4000 kr adderas till företagets eget kapital eftersom att vi nu är skyldiga ägarna denna vinst.

Som ett resultat är tillgångar och skulder nu i balans och vårt lyckade bokslut är upprättat.

<

Är du intresserad av att få hjälp med bokföring eller revision?

Gör en förfrågan på vår webbplats